Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

EUROPACARE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, RYNEK GŁÓWNY 6, 31-042 KRAKÓW, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282756, REGON: 140939639, NIP: 5272540049.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. dla potrzeb związanych z zawarciem i wykonaniem umowy art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celu realizacja obowiązków wynikających z innych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;

 

 1. Dane, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez prawo podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

 1. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 2. prawo dostępu do swoich danych;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi; 
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do przystąpienia do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe  zawarcie i wykonanie umowy.

 

 1. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.